Gebruiksvoorwaarden

Aanvaarding van voorwaarden
Door deze site te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de hieronder beschreven voorwaarden. Als u niet met deze voorwaarden instemt, moet u deze site niet gebruiken. Controleer deze voorwaarden van tijd tot tijd op wijzigingen. Wanneer u deze site blijft gebruiken na het openbaar maken van wijzigingen in deze voorwaarden, betekent dit dat u instemt met die wijzigingen.

Lowrance exploiteert deze site vanuit zijn vestiging in de Verenigde Staten. Lowrance beweert niet dat de materialen op deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in andere delen van de wereld. Wie ervoor kiest deze site vanaf andere locaties te bezoeken, doet dat op eigen initiatief en is zelf verantwoordelijk voor naleving van de ter plaatse geldende wetgeving. Elke aanspraak met betrekking tot deze site of elk gebruik van deze site valt onder en dient te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de Staat Oklahoma, zonder verwijzing naar diens principes met betrekking tot conflicten in wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit of is gerelateerd aan uw gebruik van deze site zal worden voorgelegd aan, en u stemt er hierbij mee in dat die exclusieve jurisdictie en zitting hebben in, de staatsrechtbanken en federale rechtbanken die zetelen in Tulsa County, Oklahoma. U stemt ermee in af te zien van alle verweren van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non-conveniens en gaat ermee akkoord dat de procesgang zal verlopen op een wijze zoals goedgekeurd door de toepasselijke wetgeving of gerechtelijke uitspraak.

Auteursrecht mededeling
Op alle inhoud van deze site is het auteursrecht van toepassing. Alle auteursrechten zijn eigendom van Lowrance of de oorspronkelijke producent van het materiaal. Er wordt alleen toestemming gegeven om het materiaal op deze site te bekijken, kopiëren, afdrukken en verspreiden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de materialen niet wijzigt en dat alle aanwezige auteursrecht vermeldingen in de materialen behouden blijven. U mag de materialen op deze site niet voor enig ander doel gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Lowrance.

Vrijwaring van garaties
Lowrance streeft ernaar dat het materiaal op deze site accuraat is. Het materiaal kan echter onjuistheden, typfouten, of andere fouten bevatten. Lowrance kan op elk gewenst moment correcties of andere wijzigingen in deze materialen aanbrengen. Lowrance behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in zijn producten, programma's en diensten aan te brengen, zonder dat dit een verplichting inhoudt dergelijke verbeteringen of wijzigingen ook in eerder gefabriceerde producten aan te brengen, of de levering van producten, programma's, of diensten zonder voorafgaande mededeling te staken.

DE MATERIALEN OP DEZE SITE WORDEN AANGEBODEN "AS IS" EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE GELDENDE WETGEVING, VERWERPT Lowrance ALLE GARANTIES, IMPLICIET OF EXPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET UITSLUITEND, MET BETREKKING TOT WEDERVERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-SCHENDING VAN ENIG INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT VAN ENIGE DERDE.

Beperking van aansprakelijkheid
Lowrance is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, bijkomende, of voortvloeiende schade voortkomend uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de materialen op deze site. Dit omvat tevens, maar is niet beperkt tot, verlies van data of winstderving, zelfs als Lowrance over de mogelijkheid van dergelijke schade is geïnformeerd.

Links
Deze site kan koppelingen naar sites van derden bevatten. Lowrance is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde sites. Lowrance biedt deze koppelingen uitsluitend aan voor het gemak van de gebruikers en dit houdt geen goedkeuring van bedrijven of inhoud van gekoppelde sites in.